Fysisk og kjemisk arbeidsmiljø

Ergonomi

Ergonomi kan forenklet beskrives som er et tverrfaglig kunnskapsfelt som omhandler tilpasning mellom arbeidsmiljø/teknikk og mennesket. For å unngå sykdom og belastningsskader, må både arbeidsgiver og arbeidstaker ta hensyn til hva som er god ergonomi.

Riktig belastning er sunt og bevegelse er nødvendig. Målet er å redusere feilbelastning og overbelastning. Tungt og ensformig arbeid, svært belastende arbeidsstillinger og tidspress er spesielt uheldig.

iQubeS Helse kan tilby følgende:

  • Forebygging av muskel- og skjelettplager
  • Organisering og samarbeid
  • Vurdering/tilrettelegging av arbeidsplasser og råd om forebyggende tiltak
  • Sykefraværsarbeid og bistand ved tilrettelegging
  • Rådgivning ved ombygging av lokaler og innkjøp av utstyr
  • Kartlegging av risikofaktorer og forslag om tiltak

Støy

Støy er definert som uønsket lyd.

Støy kan ha en rekke andre negative helseeffekter. I tillegg øker risikoen for ulykker i støyende omgivelser. Hørselstap forårsaket av støy er uhelbredelig.

Vil din bedrift vite mer om støy og forskriften, eller vil dere gjøre målinger, ta kontakt med iQubeS Helse og vi vil bistå dere med hjelp. Vi kan også gi råd om tiltak for å redusere støynivået.

Ta støyproblemer på alvor!

Kjemikalier

Mange arbeidstakere er utsatt for eksponering for farlige kjemikalier i sitt arbeid.

Kjemikalier kan utgjøre en fare for arbeidstakers sikkerhet og helse. Man kan bli eksponert for kjemikalier ved innånding, gjennom huden, eller ved svelging. Hva som er faren beror på kjemikaliens egenskap, hvordan og hvor lenge man har blitt eksponert. Kjemikalier kan være etsende, giftige, arvestoffskadelige, reproduksjonsskadelige, allergifremkallende og irriterende, og noen kjemikalier kan fremkalle eller øke hyppigheten av kreft.

iQubeS Helse har god erfaring i å utføre målinger etter de standarder som gjelder. De har også erfaring i å kartlegge problemområder og gi råd i forhold til mulige tiltak for å redusere helserisikoen. I tillegg bistår vi bedriften i å gi tilbakemelding til de ansatte etter at vi har gjort en kartlegging.